شروع از
$14.08
ماهانه
VPS1 - SSD
2 Cores
2 GB RAM
20 GB SSD
1 TB Bandwidth
1 IP Address
شروع از
$23.47
ماهانه
VPS2 - SSD
2 Cores
4 GB RAM
40 GB SSD
1 TB Bandwidth
1 IP Address
شروع از
$32.86
ماهانه
VPS3 - SSD
3 Cores
6 GB RAM
80 GB SSD
2 TB Bandwidth
1 IP Address
شروع از
$42.24
ماهانه
VPS4 - SSD
4 Cores CPU
8 GB RAM
120 GB SSD
2 TB Bandwidth
1 IP Address